Integreret daginstitution i Århus

Èt samlet hus

Problemstilling
Daginstiutionen er en integreret institution med en vuggestueafdeling og en børnehaveafdeling. Institutionen havde hidtil kørt som to separate institutioner, der til tider kunne trække i hver sin retning, så det både indadtil såvel som udadtil så ud som om, der ikke var et samarbejde afdelingerne imellem, hvilket til tider var skyld i store frustrationer og splittelse personalet imellem. Det var derfor et ønske fra den nye leder, at samle husets ressourcer og skabe en fællesskabsfølelse og en samlende arbejdskultur med fokus på den fælles opgave.

Proces
I samarbejde med institutionens leder blev det aftalt, at der skulle holdes en temadag, hvor hvor medarbejderne skulle have forskellige input og tilhørende opgave og øvelser med henblik på at skabe rum for reflektion over arbejdskulturen og kommunikation. Der blev lagt vægt på, at der både var uddannet- og ikke uddannet personale, således at alle kunne deltage på deres individuelle niveau. Der blev samtidig lagt vægt på, at alle skulle kunne bidrage på kryds og tværs af stuer, funktion og erfaring i arbejdet mod et fælles udgangspunkt og mål med arbejdet. Dagen blev iscenesat, så der både var rum for læring og styrkelse af det sociale kollegiale. Der blev til slut samlet op på dagens refleksioner ved at lave plancher for alle væsentlige områder, der fremadrettet skulle arbejdes med, og som der var konsensus om i hele personalegruppen.